Czym są fundusze europejskie?

Czym są fundusze europejskie?

Fundusze europejskie to środki finansowe, którymi dysponuje Unia Europejska. Budżet ten tworzą przede wszystkim dochody pochodzące z krajów członkowskich. Dzięki swoim własnym środkom Unia może finansować rozmaite działania oraz wspierać rozwój najuboższych regionów. Wszystkie wydatki są szczegółowo zaplanowane w Wieloletnich Ramach Finansowych, które określane są zazwyczaj co 7 lat. Obecny plan finansowy Europa 2020, jak sama nazwa wskazuje, obowiązuje do 2020 roku.

5 głównych funduszy unijnych

Zgodnie z założeniami planu Unia Europejska wspiera obecnie 5 funduszy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Dzięki tym funduszom możliwe jest między innymi wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, walka z bezrobociem oraz pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem, inwestycje w obszarze infrastruktury transportowej oraz ochrony środowiska, restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich, a także przekształcanie struktury rybołówstwa krajów członkowskich.

Dodatkowe fundusze unijne

Poprzez fundusze dodatkowe Unia kieruje także środki na cele specjalne. Działa między innymi Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, wspomagający państwa, które ucierpiały w wyniku poważnych klęsk żywiołowych. Stworzony został również tzw. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej. W ten sposób część środków unijnych może trafić nie tylko do krajów członkowskich, ale również do państw kandydujących.

W Unii Europejskiej funkcjonują też 4 specjalne instrumenty finansowe. Programy Jaspers i Jasmine oferują finansowanie wsparcia technicznego niezbędnego przy przygotowaniu poważnych projektów infrastrukturalnych. Jeremie to inicjatywa pomagająca uzyskać dofinansowanie małym i średnim przedsiębiorstwom. Z kolei Jessica to wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich.

Specjalne środki są przeznaczane także na zupełnie nowe programy takie, jak Horyzont 2020 stymulujący prowadzenie prac badawczych i wspierający współpracę międzynarodową, program Cosme, którego celem jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom wejście na wspólnotowe rynki czy program „Łącząc Europę” umożliwiający dofinansowanie strategicznych inwestycji związanych z infrastrukturą drogową, kolejową oraz energetyczną. Unia troszczy się również o europejską kulturę, czego najlepszym dowodem jest program „Kreatywna Europa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *